top of page
personal trainer krav maga den haag

 

 

ALPHAtrainer Den Haag en omgeving

Personal training, voedingsadvies, sport specifiek, krav maga

 

1. Begrippen

De organisatie: ALPHAtrainer

Deelnemer: Diegene die zich aanmeldt voor een activiteit

Sportinstructeur: Maurice Simons

Activiteit(en): Personal training, sport specifiek, krav maga

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie activiteiten die de deelnemer met de instructeur heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

 

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij ALPHAtrainer voor het deelnemen aan een of meer activiteit(en). Op iedere activiteit van ALPHAtrainer zijn deze voorwaarden van toepassing.

 

3. Intakeprocedure

Het medisch- en intakeformulier dienen volledig ingevuld en ondertekend aan de organisatie te worden afgegeven. Pas na ontvangst van deze formulieren zullen de activiteiten starten.

 

4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal de organisatie meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is de organisatie bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor de organisatie als de deelnemer.

 

5. Uitvoering van de opdracht

Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door onze instructeur bepaald. ALPHAtrainer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat ALPHAtrainer niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

6. Aansprakelijkheid

Voor elke door ALPHAtrainer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. ALPHAtrainer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

ALPHAtrainer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

De organisatie is niet aansprakelijk wanneer bij de organisatie, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.  De organisatie is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de instructeur gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De organisatie is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie.  De deelnemer is jegens de organisatie aansprakelijk wanneer de organisatie op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door onze instructeur gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient de organisatie te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

7. Ontbinding

ALPHAtrainer is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

 

8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal de organisatie meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is de organisatie gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.  Op de diensten is het BTW 19%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.  Tenzij anders vermeldt in de offerte/prijsopgave.  Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan ALPHAtrainer.  Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd, en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

 

10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van de sportinstructeur wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de instructeur ziek is.  Vakanties van de sportinstructeur worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de sportinstructeur op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

 

11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de instructeur zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met de organisatie aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

 

12. Vertrouwelijkheid

De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer.

 

13. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot de organisatie.

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd.

In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

CONTACTFORMULIER

bottom of page